به گزارش خبرگزاری سلامت هادی اورنگ با اشاره به مسائل و مشکلات مربوط به مدیر پرستاری، سوپروایزر، سرپرستار و مسئول شیفت ها گفت: عدم همراهی حوزه مدیریت بیمارستان با برنامه ریزی صورت گرفته در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان یکی از مشکلات پرستاران با مسئولین خود است که نیاز به رسیدگی دارد.

 

وی با بیان این که یکی دیگر از مشکلات پرستاران بالین با مدیران پرستاری خود، عدم همراهی حوزه مدیریت بیمارستان جهت تامین رفاه کارکنان پرستاری است، اظهار داشت: تا زمانی که مدیریت بیمارستان مشکلات جامعه پرستاری را پیگیری نکند و در جهت رفع آنان برنیاید قطعا پرستاران نیز با بی رغبتی به کار خود ادامه خواهند داد.

 

عضو نظام پرستاری کرج خاطر نشان کرد:  عدم امکان بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری به دلیل کمبود نیروی انسانی، بی توجهی حوزه مدیریت بیمارستان در خصوص تدابیر اتخاذ شده و عدم راهکارهای اساسی ارائه شده توسط مسئولین پرستاری در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان از دیگر مشکلات پرستاران بالین با مسئولین مافوق خود است و نیاز به رفع این مشکلات وجود دارد.