رئیس شورای دانشجوی نظام پرستاری بروجرد گفت: با طرح تربیت پرستار بیمارستانی مخالف هستم زیرا کیان و قدمت پرستاری را از بین می برد و ضررهای بسیاری برای مردم و سلامت جامعه در پی خواهد داشت.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری رضوان مرادی گفت: جامعه پرستاری ، تشکل های پرستاری و دانشجویان پرستاری با طرح تربیت پرستار بیمارستانی مخالف هستند زیرا کیان و قدمت پرستاری را از بین می برد و ضررهای بسیاری برای مردم و سلامت جامعه در پی خواهد داشت.

 

وی تصریح کرد: پرستاران باید در دانشکده ها آموزش کافی ببینند و پس از آن وارد محیط بالین شوند اما با تربیت پرستار بیمارستانی افرادی که صلاحیت پرستار شدن را ندارند به  نوعی وارد بیمارستان شده و در مدت کم و با امکانات بسیار پایین به فراگیری حرفه پرستاری بپردازند و به نوعی بازار کار پرستاران آکادمیک را اشغال نمایند و این باعث از بین رفتن جایگاه پرستاری در جامعه خواهد شد.

 

رئیس شورای دانشجوی هیئت مدیره نظام پرستاری بروجرد  خاطر نشان کرد: دانشجویی که در دانشکده آموزش می بیند با پرستاری که در بیمارستان آموزش می بیند بسیار متفاوت خواهد بود و خدمات با کیفیت پایینی به مردم ارائه می دهند بنابراین برای مردم و جامعه ضررهای بسیاری به همراه خواهد داشت .

 

وی اظهار داشت: دانشجویان باید با مسئولین وزارت بهداشت در خصوص این طرح جلساتی برگزار نمایند تا هر چه سریعتر از اجرای این طرح جلوگیری شود