به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت: امسال برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه درمان « مدیریت هزینه‌ها» خواهد بود و به این منظور راهبردهای ۹ گانه ای را سرلوحه تدوین و اجرای برنامه‌ها قرار داده ایم.

دکتر سیامک سمیعی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف «مدیریت هزینه در نظام آزمایشگاه پزشکی و خدمات آن» راهبردهای ۹ گانه ای را پیشنهاد و سرلوحه برای تدوین و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود قرار داده است.

وی گفت: این راهبردهای ۹ گانه عبارت از، تجمیع منابع و ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی، حمایت از برنامه مشارکت خصوصی، دولتی ( PPP : Private Public Partnership )، بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی بسته بیمه پایه، مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی (به ویژه تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی)، خرید راهبردی خدمت (با تأکید ویژه بر وظیفه سازمان‌های بیمه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) تضمین کیفیت و نظام اعتباربخشی ملی آزمایشگاه‌های پزشکی، کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی، سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه‌های پزشکی، ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی‌ایران و در بخش آزمایشگاه است.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت افزود: برنامه عملیاتی معاونت درمان در سال ۹۷ برای بخش آزمایشگاه و در سطوح ستاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اساس هدف کلی «دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت»، تحت عنوان «ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی کشور» توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی و تدوین شده است.

وی در این خصوص ادامه داد: برای اجرای این برنامه، فعالیت‌هایی در دستور کار است که در بازه‌های زمانی تعیین شده برای در هر یک از سطوح ستاد و دانشگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت که روز آمد کردن اطلاعات ساختار، عملکرد و منابع آزمایشگاه‌های حوزه درمان، پایش کیفیت سیستم ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه‌های بالینی در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی، ابلاغ ویرایش جدید استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای آزمایشگاه‌های پزشکی، تدوین چک لیست‌های نظارتی بر اساس آخرین ویرایش ضوابط و استانداردهای آزمایشگاهی، آموزش ضوابط و ویرایش استانداردهای آزمایشگاه‌های پزشکی به مسؤولان ادارات امور آزمایشگاه‌ها توسط آزمایشگاه مرجع سلامت، بخشی از این فعالیت‌ها است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به سایر اقدامات برنامه عملیاتی حوزه درمان در حوزه آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای آموزش‌های آبشاری ضوابط و ویرایش جدید استانداردهای آزمایشگاه‌های پزشکی برای مسؤولان فنی و کارکنان آزمایشگاه‌های پزشکی تحت پوشش، آموزش توجیهی نحوه نظارت بر آزمایشگاه‌های پزشکی با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست نظارتی به ارزیابان و ناظران ادارات امور آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، ثبت (Registry) گنجینه ارزیابان دانشگاه‌ها ( شامل ممیزان و متخصصان فنی ( Technical experts )، بازدید و ارزیابی آزمایشگاه‌های تحت پوشش و ارائه گزارش توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها، تدوین و ابلاغ سند جامع تشکیل شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی، تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم آزمایشگاهی در دانشگاههای منتخب با هدف ساماندهی شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی زیر نظر مستقیم معاونت درمان، نیز بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه است.

دکتر سمیعی ادامه داد: بهبود محافظت از ایمنی بیمار از طریق ارتقای میکروب شناسی بیمارستانی با شناسایی و اولویت بندی فرآیندها کلیدی، طراحی و اجرای مداخلات برای ارتقاء آزمایشگاه‌های میکروب شناسی بیمارستانی و نظارت و پایش آزمایشگاه‌های میکروب شناسی بیمارستانی، انتخاب و اجرای راهبرد‌های اجرایی مناسب و تعیین شاخص‌های مرتبط به منظور بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سطح بیمارستانها و ستاد دانشگاه نیز از دیگر فعالیت‌های برنامه عملیاتی حوزه درمان در بخش آزمایشگاه‌ها در سال ۹۷ است.