به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از سازمان غذا و دارو، دکتر رضا محمدی در جلسه علمی و تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو که با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد از آموزش به عنوان راهکار اصلی تجویز و مصرف منطقی دارو یاد کرد. دکتر محمدی در این جلسه مطالبی را در خصوص اهمیت بررسی نسخ پزشکان و تاثیر عملکرد کمیته بر شاخص‌های تجویز پزشکان بیان نموده و نتایج عملکرد کمیته را به صورت آماری ارائه و تجزیه و تحلیل کردند. خاطر نشان می‌گردد در این جلسه نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر و انجمن‌های تخصصی داروسازان و پزشکان حضور داشتند.