او ادامه داد: مصوبه دیگر مربوط به قرار دادن اعتباری در اختیار خانوار های یارانه بگیر است که بیش از ۲۳ میلیون خانوار هستند. اعتبار یک میلیونی در اختیار اینها قرار میگیرد و در طول ۲۴ ماه بتدریج از یارانه آنها کم می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این امر مدنظر، قرار دادیم.

روحانی گفت: مقداری وجه به صورت پرداختی به میزان ۵ هزار میلیارد تومان در صندوق بیمه بیکاری قرار دادیم تا به افراد بیکار پرداخت  شود. ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بحث کرونا مصوب کردیم.

او گفت: کمک های دیگری از طریق نهادهای مثل مثل سپاه پاسداران، ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و خیرین اعلام‌ می شود. معاون اول در این هفته جلسه ای برگزار می کند تا از این نهادها، دعوت صورت گیرد.