۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۳

آرامش،گمشده بزرگ انسان؛ خانه دوست کجاست؟/ جبارآذین      

انسان امروز درگیر مناسبت های فراوانی است برای تکامل اندیشه ای پویا.

انسان امروز درچنگ انواع دیو وددهای فردی،گروهی، استعماری،استبدادی،استثماری،اهریمن های اقتصادی، سیاسی،فرهنگی واجتماعی و حصارهای ظلم وجهل و بی عدالتی،هویت وخود گم کردکی،فقروتنگدستی،جنگ وچپاول و نظام های سرمایه سالار،برده داری سرمایه وتضاد وشکاف های طبقاتی، اسیروگرفتاراست.ا

زهمین روخداپرستان وانسان دوستان وانسانیت مدارها درمقام متخصصان و کارشناسان علمی و فرهنگی و اجتماعی، پزشکی و دینی، درتقابل با اسارت سازان سیاسی و اقتصادی و کاخ نشینان و تخریبگران انسان و ارزش ها وآرمان هایش، برای یاری انسان ها و رهایی آن ها از محبس های دیگران ساخته و قفس های جهل و خرافه خود آفریده و افسردگی و پژمردگی بپاخاسته اند.

آنها درقامت پزشک، روان شناس، دانشمند، هنرمند،معلم و آزاده برای نجات انسانهاازظلم وتعدی به خود،خانواده و جامعه و انسان ها به میدان آمده اند. باآنکه به رغم همت اینان، انسان وانسانیت ستیزان جاه وجهان پرست، باعملکردهای خود، زحمات انسان سازان راتخریب می کنند،ولی یاوران انسان، هرگزازپای نمی نشینند.

نکته دراین میان اینکه، انسان امروز، آنقدردرگیر مشکلات مادی ومعنوی شده که هم بلندهمتان، عمدتا معطوف به نجات آن هابه یاری خودشان ازگرفتاری ها وانواع مشکلات روحی وروانی است. آنها انسان ها رابرای رهایی ازافسردگی و ناامیدی و رسیدن به گمشده بزرگ وجودخود “آرامش” هدایت می کنند، لیکن بخشی اززحمات و کوشش های آنهابه دلیل سیل معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، به ثمرنمی نشیند ودغدغه ها و ناراحتی های بیرونی، درون انسانها را می خلد وآنها رامجدد به دام و حصار اندوه و دلمردگی و غربت می کشد.

این نبردخیروشر چنان گسترده است که فرصت چندانی برای پرداختن به انسانیت و اجرای راهکارهای اجتماعی، برای رهایی اجتماعی ازمعضلات اجتماعی و بالندگی انسانیت،باقی نمی ماند.چه می شد، اگردریک حرکت ملی و جمعی، تمام کارشناسان ومتخصصان ویاوران راستین انسان و انسانیت،درعرصه های علمی،هنری، فرهنگی،فن آوری درمانی،سیاسی و اجتماعی بارویکرد ملی و مردمی، براساس یک مانیفست اجتماعی، به صورت هدفمند و همزمان درراه نجات انسانهاوانسانیت وهدایت همگانی به منزلگاه رفاه وآرامش وآسایش گام برمی داشتند.

شایداگرهمه درعمل و نه شعار، یک تن و اعضای یک پیکرباشندوآمران،عاملان ومزدوران بیمارکننده اجتماع، اقتصاد،سیاست وفرهنگ راازایران عزیزو جامعه بشری بزدایند، بشود!

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of