چگونه با لجبازی کودک برخورد کنیم؟

لجبازی كودكان مرحله ای اجتناب ناپذير از رشد آنهاست و در کودکان نوپا بحدی شایع است که بسیاری از والدین را به دردسر می اندازد.