Friday 29 May 2020 | جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

چه چیزی باعث رشد عضلات می شود؟

چه چیزی باعث رشد عضلات می شود؟

چه بدن‌سازی سرگرمی شما باشد و چه نباشد ماهیچه‌های شما نیاز به توجه دائمی دارند. چرا که روش مراقبت از آنها تعیین کننده‌ی این است که آنها تحلیل رفته با رشد می‌کنند.