Thursday 9 April 2020 | پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

چند توصیه دوستانه برای شکست کرونا

چند توصیه دوستانه برای شکست کرونا

افزایش گسترده شیوع کرونا نگرانی های زیادی را بوجود آورده است، در این بین حفظ آرامش و رعایت نکات بهداشتی می تواند سلامت افراد و جامعه را افزایش دهد. با رعایت چند توصیه دوستانه گام بلندی را برای شکست کرونا برداریم.