Monday 17 February 2020 | دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

پروژه‌های شهری باید به درون محلات بازگردد

پروژه‌های شهری باید به درون محلات بازگردد

حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا: برگرداندن پروژه های شهری به درون محلات نقطه تفاوت این دوره مدیریت شهری با دیگر دوره‌ها است‌.