Friday 29 May 2020 | جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از عابر بانک

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از عابر بانک

چندین کشور تا به حال درگیر ویروس کرونا شده اند و این ویروس پای خودش را به ایران هم باز کرده اما شناخت کافی و دقیقی از این ویروس وجود ندارد و تنها راه درمان حفظ و مراقبت های بهداشتی است.