نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام استفاده از عابر بانک

چندین کشور تا به حال درگیر ویروس کرونا شده اند و این ویروس پای خودش را به ایران هم باز کرده اما شناخت کافی و دقیقی از این ویروس وجود ندارد و تنها راه درمان حفظ و مراقبت های بهداشتی است.