Wednesday 22 January 2020 | چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

نقاشی پشت شیشه؛ هنری کهن اما کمتر شناخته شده

نقاشی پشت شیشه؛ هنری کهن اما کمتر شناخته شده

«سعید رضاخان»، نقاش پشت شیشه ای است که با مجموعه آثارش در ارتباط با پرندگان ایران شناخته می‌شود. آثاری که با شیوه رئالیسم در پشت شیشه نقش می شوند و به واقع مجموعه ای جالب و خاص از پرندگان ایران هستند. او در گفت‌وگو با طبنا از این هنر می‌گوید.