مسکن‌های درد چگونه کار می کنند؟

چگونه می فهمید که دانه ی شنی در چشمتان رفته است؟ مشخصا آن را نمی ببینید، اما اگر فردی سالمی باشید، آن را حس می‌کنید، این احساس ناراحتی شدید، درد نامیده می‌شود.