Monday 17 February 2020 | دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

مسکن‌های درد چگونه کار می کنند؟

مسکن‌های درد چگونه کار می کنند؟

چگونه می فهمید که دانه ی شنی در چشمتان رفته است؟ مشخصا آن را نمی ببینید، اما اگر فردی سالمی باشید، آن را حس می‌کنید، این احساس ناراحتی شدید، درد نامیده می‌شود.