Wednesday 8 April 2020 | چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

علم شنوایی

علم شنوایی

توانایی تشخیص صدا‌ها و تعیین مکان آن‌ها بخاطر سیستم شنوایی ما ممکن شده‌است. که از دو بخش اصلی گوش و مغز تشکیل شده است. کار گوش آن است که انرژی صدا را به سیگنال‌های نورونی تبدیل کند؛ کار مغز این است که اطلاعاتی را که آن سیگنال‌ها دربر دارند دریافت و پردازش کند.