Wednesday 8 April 2020 | چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

توضیحات پیروز حناچی شهردار تهران درباره جزئیات بودجه سال آینده شهرداری تهران

توضیحات پیروز حناچی شهردار تهران درباره جزئیات بودجه سال آینده شهرداری تهران

پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز 13 بهمن بودجه سال آینده شهرداری تهران را تقدیم شورای شهر کرد. حناچی درباره جزئیات بودجه هم اطلاعاتی را علنی کرد.