تست های شناسایی ویروس ها چگونه کار می کنند؟

چگونه مشخص می‌شود که افراد مشکوک به ابتلا به ویروس، بیمار هستند؟ برای این منظور نمونه‌های گرفته شده با نوعی تکنیک (PCR) به توده‌ای از مولکول‌های ژنتیکی تبدیل می‌شود که می‌شود به کمک آن تشخیص داد فرد مورد آزمایش آلوده به ویروس است یا خیر.