Friday 29 May 2020 | جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

برای رفتن سر کار حتماً این ۹راهکار را رعایت کنید

برای رفتن سر کار حتماً این ۹راهکار را رعایت کنید

با توجه به لزوم حضور در محل کار می توان با رعایت موارد زیر تا حد زیادی از ابتلا و انتشار احتمالی کروناویروس جلوگیری کرد.