اگر نخوابیم چه اتفاقی میفتد؟

مطالعات نشان می‌دهد که خواب کمتر از شش ساعت در شب ریسک حمله مغزی را چهار و نیم برابر در مقایسه با افرادی که بین هفت تا هشت ساعت می‌خوابند، افزایش می دهد. در ادامه این ویدئو از آسیب‌های ناشی از بی خوابی آگاه می‌شوید.