Monday 16 December 2019 | دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

اگر نخوابیم چه اتفاقی میفتد؟

اگر نخوابیم چه اتفاقی میفتد؟

مطالعات نشان می‌دهد که خواب کمتر از شش ساعت در شب ریسک حمله مغزی را چهار و نیم برابر در مقایسه با افرادی که بین هفت تا هشت ساعت می‌خوابند، افزایش می دهد. در ادامه این ویدئو از آسیب‌های ناشی از بی خوابی آگاه می‌شوید.