Wednesday 8 April 2020 | چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

اختصاص بودجه ۳هزار و ۴۰۰ میلیاردی برای تکمیل مترو

اختصاص بودجه ۳هزار و ۴۰۰ میلیاردی برای تکمیل مترو

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت: حناچی عمده پول بودجه را به مترو اختصاص داده که رقمی حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.