آیا ماسک می‌تواند از سرایت کرونا جلوگیری کند؟

ممکن است سمبلی قوی تر از ماسک در همه گیری جهانی وجود نداشته باشد. اما علیرغم استفاده گسترده آنها در بیشتر کشورها، بعضی دولت ها مانند انگلیس معتقد هستند که استفاده از ماسک لزوماً ضروری نیست. نتایج پژوهش‌ها تا کنون نشان می‌دهند که ماسک‌ها در برابر شیوع ویروس امنیت کامل را تضمین نمی‌کنند اما در کاهش میزان انتقال ویروس نقش زیادی دارند.