آیا استرس بر حافظه تاثیر می گذارد؟

هفته‌ها برای امتحانی مهم درس می‌خوانید. در روز امتحان، با اضطراب منتظر می‌مانید تا معلم برگه‌ها را بدهد. به آرامی پیش می‌روید تا اینکه به پرسشی که خواسته طمأنینه را تعریف کنید می رسید . می‌دانید که قبلا آن را دیده‌اید، اما چیزی به ذهن‌تان نمی‌رسد. چه اتفاقی افتاد؟