گزارش تصویری طبنا از مرکز اهدای خون وصال

گزارش تصویری طبنا از مرکز اهدای خون وصال  (انتقال خون استان تهران)