استقبال از میهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری توسط رییس مجلس