نمایش ستوان اینیشمور

به کارگردانی علیرضا شاکری
تماشاخانه فانوس ساعت١٨