نشست وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان اولیای دانش آموزان

نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان اولیای دانش آموزان