عمل سزارین دریکی از بیمارستان های تهران

اگر در طول بارداری مشکلی داشته باشید یا اینکه قبلا یک جراحی سزارین داشتید و نمی توانید به طور طبیعی نوزاد خود را به دنیا بیاورید ممکن است به عمل سزارین نیاز داشته باشید. با این حال برای اولین بار نیاز به عمل سزارین تا زمانی که درد زایمان شروع نشود واضح و روشن نخواهد بود.