شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | Saturday 29 June 2019

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

شادی به کودکان توسط همیاران موسسه دوکى در بیمارستان قلب شهید رجایی

موسسه دوکى هر جمعه به کودکان شادى و لبخندهدیه میدهد.