دیداررئیس مجلس با رئیس کمیسیون سیاست‌خارجی مجلس اتریش‎