داستانی گم شده در میانه سیاست، جنگ و انتقام

هملت، تهران ٢٠١٧ داستانی گم شده ایی از رابطه عاشقانه افیلیا و هملت است، داستانی گم شده در میانه سیاست، جنگ و انتقام.
نویسنده و کارگردان: کیومرث مرادی
عکاس ناهیدصباغ