افتتاح نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک

نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک از چند روز گذشته اقدام به نگهداری از زنان آسیب دیده و معتاد کرده است، در حال حاضر این مرکز با ظرفیت نزدیک به ۴۰ نفر کار خود را آغاز کرده است و پیش بینی می‌شود، طی یک ماه آینده ظرفیت این مرکز پر شود.زنانی که در این مرکز نگهداری می‌شوند مسئولیت سرپرستی و مراقبت از فرزندانشان را به عهده دارند اما محل امنی برای نگهداری از فرزندانشان در دوره درمان و بازتوانی ندارند. این مرکز مادران را به همراه کودکان نوزاد تا ۱۲ سال سن را پذیرش خواهد کرد.