دکتر سوران ایوبیان
جردن
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/
دکتر بنفشه ایمانی
سعادت آباد
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
دکتر معصومه ایمان زاده
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
دکتر وحید ایروانی
خیابان پیروزی
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
دکتر هما ایرانمنش
,
میدان فاطمی
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%b4/
دکتر سید مرتضی ایران منش
کارگر شمالی
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b4/
دکتر اسماعیل ایدنی
,
خیابان پاسداران
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c/
دکتر امیر ایجادی
خیابان پاسداران
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c/
دکتر کامیار اکرمی
پل گیشا
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c/
دکتر مهرو اکبریان
خیابان مجیدیه شمالی
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%88-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-2/
دکتر پروین اکبری اسبق
بلوار کشاورز
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%82/
دکتر ماندانا اکبری
خیابان پیروزی
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c/
دکتر مریم اکبری
خیابان مطهری
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c/
دکتر فیروز اژیه
,
شهرک غرب
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%da%98%db%8c%d9%87/
دکتر شهاب اولیایی
میدان ونک
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/