یک روز با امدادگران و نجاتگران پایگاه حسن آباد – شهر ری در روزهای پایانی نوروز