چهارمین شب سی وسومین جشنواره موسیقی فجر از کشور ترکیه

چهارمین شب سی و سومین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکان اوگر و اسماعیل حکی از کشور ترکیه