نشست خبری شهردار تهران

نشست خبری پیروز حناچی شهردار تهران با اصحاب رسانه در ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.