کارناوال شادی موسسه دوک مهر کمال (دوکى) در بیمارستان قلب شهید رجایى