SALAMAT News Agency

Sunday 24 June 2018 | یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

سومین دوره مسابقات جام جهانی کوچک با حضور کودکان بیمار وهیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و ورزشکاران

سومین دوره مسابقات جام جهانی کوچک سه شنبه  ۱۱ اردیبهشت با حضور کودکان بیمار وهیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و ورزشکاران و هنرمندان در مرکز طبی کودکان برگزار شد.