سومین دوره مسابقات جام جهانی کوچک با حضور کودکان بیمار وهیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و ورزشکاران

سومین دوره مسابقات جام جهانی کوچک سه شنبه  ۱۱ اردیبهشت با حضور کودکان بیمار وهیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و ورزشکاران و هنرمندان در مرکز طبی کودکان برگزار شد.