دیدار محققان پژوهشکده علوم شناختی با مقام معظم رهبری