دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با رهبر انقلاب

دیدار‌فرماندهان‌نیروی هوایی‌وپدافندهوایی‌ارتش‌با‌رهبر‌معظم انقلاب