دومین جشنواره مشاوره‌وروانشناسی‌سازمان بهزیستی کشور

دومین جشنواره مشاوره‌وروانشناسی‌سازمان بهزیستی کشور صبح امروز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور وبا حضور جمعی از روانشناسان وهنرمندان کشور در سالن ایوان شمس برگزار شد.