جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی