جلسه افتتاح شورای عالی نظام پزشکی در هفتمین دوره فعالیت سازمان نظام پزشکی

جلسه افتتاح شورا ی عالی نظام پزشکی هفتمین دوره فعالیت سازمان نظام پزشکی