جشنواره‌پائیزی‌اناروشکوفایی‌گل‌های‌داوودی‌درباغ‌گیاه‌شناسی‌ملی‌ایران

 اولین و بزرگترین جشنواره انار ، دومین جشنواره شکوفایی گلهای داوودی و جشنواره سوغات در باغ گیاه شناسی ملی ایران

اولین جشنواره انار با ارائه و عرضه مستقیم محصول انار توسط باغداران برتر تولیدکننده کشور

این جشنواره برای اولین بار در غرب تهران و در باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار می گردد