بانوان و کودکان در سیل خوزستان/ سالن تفکیک و بسته بندی کمک‌های مردمی و اردوگاه اسکان اضطراری سیل‌زدگان خوزستان