بازدید اهالی رسانه از مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های زنده یاب

بازدید عکاسان و خبرنگاران رسانه ها از مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات و نحوه آموزش و کار این مرکز در مواقع بحرانی.