انتخاب شهردار تهران

اعضای شورای شهر پنجم دومین شهردار خود را در جلسه علنی امروز انتخاب کردند و سید محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران برگزیده شد.