ارائه خدمات فوق تخصصی بیماری های چشم در بیمارستان فارابی قطب علمی چشم پزشکی

ارائه خدمات چشم پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی فارابی به بیماران از سراسر کشور