کارشناسان تغذیه و بهداشت بر مضر بودن محصولات دستکاری شده ژنتیک تاکید دارند؛

تهدید یا فرصت؛ مناقشه موافقان و مخالفان در مورد تراریخته

محمد سیاح: محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا همان تراریخته محصولاتی هستند که از انتقال یک یا چند ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به وجود می‌آید و تولید این...

گزارش | صفحه ۳۰ از ۳۳ | خبرگزاری سلامت