با توجه به شکل‌گیری پدیده گرد و خاک بر روی کشور عراق، امروز برای مناطقی از کشور باد و گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری سلامت، با توجه به شکل گیری پدیده گرد و خاک بر روی کشور عراق، امروز برای مناطقی از استان‌های واقع در غرب و جنوب غربی کشور، باد و گرد و خاک همراه با اهش دید افیقی و کیفیت هوا انتظار می‌رود.

آسشمان تهران در روز یکشنبه کمی ابری، در بعدازظهر با و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۳۶ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

هوای تهران در روز دوشنبه کمی ابرای، در بعضی ساعات باد و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دامی ۳۳ و ۲۰ درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.