به گزارش خبرگزاری سلامت با توجه به آغاز طرح جهادی بسیج ملی کنترل فشار خون و همراهی خبرگزاری ایرنا با این کمپین امروز چهارشبه (۲۹ خرداد ماه) پرسنل و خبرنگاران این خبرگزاری با همراهی مرکز اورژانس تهران تحت غربالگری فشار خون قرار گرفتند.

 

گفتنی است، نیروهای اورژانس تهران همزمان با بسیج ملی کنترل فشار خون در نقاط مختلف پایتخت مستقر شدند.