به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از خانه ملت، محمدنعیم امینی‌فرد با پیگیری‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مقرر شد با توجه به اهمیت ویژه بحث سلامت در بودجه کارگروهی تشکیل شود، گفت: اعضای این کارگروه به تفاهم کلی در مورد پیش بینی احکامی‌در بودجه برای کنترل بهینه هزینه‌ها و همچنین تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این احکام رسیده است.

وی با یادآوری اینکه تاکید کارگروه بر این است که یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد، افزود: در مورد وضع عوارض بر مواد غذایی آسیب رسان به سلامت پیشنهاداتی ارائه شده که انتظار می‌رود مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کمک ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه اسلامی ‌دیروز مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفت، تصریح کرد: این مبلغ می‌تواند در رفع بدهی‌های انباشته سازمان بیمه سلامت موثر واقع شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ادامه داد: همچنین به دنبال آن هستیم کاهش هزینه‌ها از طریق رفع همپوشانی و اعمال راهنمای بالینی در بودجه ۹۷ واقعی شده و علاوه بر حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه، کاهش سه درصدی اعتبارات بیمه سلامت در بودجه را با اضافه کردن ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ردیف‌های بیمه سلامت در بودجه برطرف کنیم.